atvaduoti


atvaduoti
atvadúoti tr. Š, NdŽ; H, H172, Q163, R247,401, 330,540, N, M, L 1. išlaisvinti, išgelbėti: Vytautas sukilo prieš vokiečius, atvadavo anksčiau jiems paduotus žemaičius A1883,108. Reikia atvadúot, kągi daris Kp. Kas ją (karalaitę) galėtų nuo smako atvaduoti, tai tam ji per pačią teksianti BsPI48(Rg). Bėgiojo kryžių nešinas, skatindamas viešpačius eiti atvaduoti žemės šventos nu turkų S.Dauk. Dvaras nuo užkeikimo buvo atvaduotas LTR(Rk). Mano močia turėjo devynius sūnus ir visus prakeikė, noriu atvadúot (ps.) Slm. | refl. : Chanas jos (mogulų giminės), atsivadavęs kardu nu donies totorių, nekurias gimines nukariavo S.Dauk. 2. Sut, N, K pamokėjus išvaduoti, atpirkti: Piningais jį atvadavo OsG155. Atvadúoti užstatą Rtr. Nuo jojo žiedą savo atvadúok J. Par amžių manęs neatvadúosi (d.) Rgv. Atvadúok suolą, stalą, pask piršlys kart reikia Jnšk. Jis turia raštelį nuo tavo tėvo, sunku bus tau atvaduot tą raštelį BsPII76(Šl). Nugrobs a skarelę, a šukas iš galvos ir užstatys, i turì eiti atvadúoti Plt. Buvo nusigyvenę visai, o kai jis paėmė tą ūkį, tai visą žemę atvadãvo Jrb. Parduotum skrynią plonos drobelės, kad atvadúotum jaunas dieneles (d.) Šmn. Šilkinę skarelę aš parduosiu, jaunąsias dieneles atvadúosiu (d.) Tvr. Tik n’atvadavaũ jaunos mergelės iš margos karčemėlės JD783. Aš prašyčiau brolužėlį, baltą dobilėlį, o bene atvadúotų mano vainikėlį JV656. Paprašyč pasamdyč margąjį genelį, kad atnešt atvaduot margąsias plunksneles (d.) Brž. | refl. tr., intr. K, Š, LKT120(Bt): Užmokėk pinigus ir atsivadúok arklį Gs. Neturiam kuo milą [iš dažyklos] atsivadúot Kair. Šnapso duodi ir atsivadúoji stalą [per vestuves] Stl. Kelintas kartas [vairuotojo] teises prikiša, tai vėl kol atsivadúoja Slm. Daug ir pinigų duotų, kad tik atsivaduotų BsO308. Tu mane nuvesk pas šitą ponią į dvarą, parduok už 15 auksinų, tai tavo pinigai užvargti atsivaduos BsMtI97(Brt). | prk.: Kur dvarininkas turėtų pinigais berti, ten sodietis gali savo rankomis atsivaduoti A.Sm. 3. PK76 bažn. savo nuopelnais atsiteisti už kieno kaltes, atpirkti: Visi sutverti esme ant paveikslo Dievo, visi vienu krauju atvaduoti DP529. O dūšia kaipo radaise brangi, jog verta stojaise, idant Dievs prapultį tavo atvaduotų krauju savo SGI94. Sūnus Dievo … nuog griekų mus atvadavo 265. Brangumi atpirkimu buvo atvadúotos [nuodėmės] DP146. Tą piktą darbą atvaduok tūkstantėmis gerų darbų I. | refl. tr.: Apskųsdamas pats save atsivaduoja sykiu nuog nuodėmių Gmž. 4. mat. paversti: Atvaduoti, išvaduoti lygtys nuo trupmeningųjų narių Z.Žem. \ vaduoti; atvaduoti; išvaduoti; pavaduoti; parvaduoti; pravaduoti; užvaduoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atvadavimas — atvadãvimas sm. (1) → atvaduoti: 1. Q163, N, NdŽ, KŽ Brangi dienele, būk amžiais minėtina, brangų atnešusi mums atvadavimą A.Damb. 2. Sut Atvadãvimo pinigai NdŽ, KŽ. | refl.: Iš drapanų nedėkit, bo labai brangus atsivadãvimas Krs. 3. Tu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvaduoti — tr. FT, NdŽ; H, H172, Q58, R, R401, MŽ, MŽ540, N, M, L, ŠT288 1. Rtr, KŽ suteikti laisvę, išlaisvinti: Išvaduok žmogų iš kalėjimo Š. Rusas išvadãvo! Kur išvadãvo, nėra duonos nė mėsos Vžn. Dėku, prieteliau, kad išvadavai mano dukterį nuog… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • matutė — matùtė sf. (2) M.Valanč žr. matušė: Tu negirdėsi, kai matutė virkuos JJ. Vilija, mūsų upelių matutė, dugną tur aukso, o veidą kaip dangų Mair. Bepig tau, mergytė, pas savo matutę JD53. Nei tetušis, nei matutė nebgal atvaduoti NS1171 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parvaduoti — tr. išgelbėjus parnešti: Meldytau prašytau siero sakalėlio, kad parnešt parvaduot raibąją plunksnelę LTR(Lp). vaduoti; atvaduoti; išvaduoti; pavaduoti; parvaduoti; pravaduoti; užvaduoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavaduoti — tr.; M 1. LL294, L, Rtr, ŠT352, SkŽ66, KŽ laikinai eiti kieno pareigas, dirbti už ką: Jis pavadãvo mane darbe BŽ168. Direktorių pavaduoti DŽ1. Nėra, kas juos pavaduotų NdŽ. Padirbėti už ką, pavaduoti ŠT49. Išvažiavo sergantį pavaduot Jrb. Tada… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pravaduoti — tr. Vb pakeisti, padirbėti už ką: Pavargo, misliu, Paulina, tartum eik ir pravaduok Slm. vaduoti; atvaduoti; išvaduoti; pavaduoti; parvaduoti; pravaduoti; užvaduoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pusdorelis — pùsdorelis sm. (1) žr. pusdoleris: 1. NdŽ Rudenį pardavei javus po pusdorelį, o dabar pirksi po penkis auksinus V.Piet. 2. K, N Eikiv, širdutė, rėčio atvaduoti; pusdorelį duosiv, atvaduosiv JD1396 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tetušis — tetùšis sm. (2) KŽ; Sut žr. tėtušis: Tę mano tetùšio gimimas Krm. Mano tetùšis sakydavo, kaip Kupiškio bažnyčią statė Kp. Ir matušė, ir tetùšis mirė Gsč. Kitoniškai nevadindavo kaip tetušiu, matuše Sz. Muno tetùšis ejo linų minti kitą kartą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užvaduoti — tr. K; L 1. MitI236(Šd), Rtr, KŽ dirbti už kitą: Užvaduoju darbe R61, MŽ81. Jis užvadãvo mano žygį, t. y. paslaugė mane (nuėjo už mane) J. Sūnus jau tėvą užvaduoja DŽ1. Kas mane užvaduõs, reikia pačiai visus namų darbus nudirbt Skrb. Drūta ji,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vaduoti — vaduoti, uoja, ãvo tr. KBII199, K, Š; H, H158,172, L 1. R247, MŽ330, Rtr, KŽ, Ms, Als laisvinti, daryti nepriklausomą: Vilniui vaduoti sąjunga NdŽ. Kad žinotų nors berneliai, pagelbą jam duotų, iš sunkios vergijos vaduotų V.Krėv. Žiūrėk, įkliūsi …   Dictionary of the Lithuanian Language